12 kwietnia 2018

Specjalizacje

Kancelaria od lat z powodzeniem reprezentuje Klientów w postępowaniach przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, sądami powszechnymi wszystkich instancji, wojewódzkimi sądami administracyjnymi.

Prowadziliśmy z sukcesami między innymi skomplikowane sprawy cywilne (np. o zapłatę, o odszkodowanie, o zadośćuczynienie, o roszczenia z umów, związane z nieruchomościami, spadkowe, o rozwód, o zniesienie współwłasności).

Posiadamy istotne doświadczanie również w prowadzeniu skomplikowanych spraw gospodarczych (np. rozliczenia inwestycji budowlanych, o odszkodowanie, o kary umowne, o roszczenia wynikające z prawa zamówień publicznych).

Wiele razy reprezentowaliśmy Klientów przed sądami w sprawach karnych (obrona Klientów przed sądami wszystkich instancji oraz reprezentacja pokrzywdzonych przestępstwem).

Wygrywaliśmy różnego rodzaju sprawy przed sądami administracyjnymi, m.in. dotyczące procesów inwestycyjnych, różnego rodzaju aktów organów administracji czy dotacji unijnych.

Każdą sprawę sądową dokładnie omawiamy z Klientami, szczegółowo oceniamy materiał dowodowy sprawy, stan faktyczny i prawny oraz ustalamy optymalny kierunek działania w danym procesie sądowym.

Obsługujemy Klientów również w zakresie ugód sądowych.

Kancelaria od lat zajmuje się sprawami o odszkodowania oraz zadośćuczynienia.

Reprezentowaliśmy z powodzeniem Klientów w sprawach o odszkodowania w postępowaniach przedsądowych oraz sądowych.

Reprezentujemy klientów w zakresie naprawiania szkód powstałych również poza granicami Polski, w tym reprezentujemy (w kilku językach) klientów w postępowaniach przed zagranicznymi ubezpieczycielami.

Zajmujemy się sprawami dotyczącymi odszkodowań na rzecz klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych.

Wielokrotnie prowadziliśmy skomplikowane sprawy dotyczące np. dużych szkód majątkowych (nieruchomości, pojazdy mechaniczne, inny majątek ruchomy), utraconych korzyści, kosztów leczenia w związku z utratą zdrowia, śmierci osób najbliższych, rent, kar umownych, odszkodowań w związku z niewykonaniem umów.

Nasz dorobek w omawianym zakresie to liczne orzeczenia sądowe zgodne z oczekiwaniami naszych klientów oraz sprawy zakończone bez procesu, np. w drodze ugody przedsądowej.

W sprawach odszkodowawczych reprezentujemy klientów w postępowaniach z udziałem ubezpieczycieli, innych podmiotów prywatnych oraz podmiotów państwowych.

Kancelaria zapewnia przedsiębiorcom szeroki i wszechstronny zakres usług.

Doradzamy prawnie przedsiębiorcom działającym w różnych branżach. Stale obsługujemy m.in. przedsiębiorstwa budowlane, deweloperskie, handlowe, zajmujące się nowymi technologiami.

Nasza działalność w omawianym zakresie obejmuje bieżące doradztwo prawne dla stałych klientów oraz obsługę incydentalną (do konkretnej sprawy).

Zajmujemy się między innymi wewnętrzną organizacją i bieżącym działaniem przedsiębiorstw, realizacją od strony prawnej rozmaitych procesów inwestycyjnych, doradztwem w zakresach finansowych, reprezentowaniem przedsiębiorców przed sądami oraz w postępowaniach administracyjnych z udziałem różnego rodzaju organów.

Obsługiwaliśmy prawnie sprawy o wielomilionowej wartości, których stroną byli przedsiębiorcy. Naszym atutem są tysiące godzin pracy, które z sukcesem przepracowaliśmy na rzecz przedsiębiorców i przedsiębiorstw w przeróżnych stanach prawnych i faktycznych.

Obsługa prawna połączona jest z kompetencjami z zakresu prawa podatkowego oraz znajomością realiów biznesowych, przez co doradztwo prawne jest zawsze ściśle skorelowane z kosztami danego przedsięwzięcia.

Kancelaria posiada bardzo znaczny dorobek w zakresie windykowania różnego rodzaju należności.

Posiadamy istotne doświadczenie w windykowaniu należności na rzecz przedsiębiorców.

W zakresie bieżącej lub incydentalnej windykacji należności obsługujemy prawnie przedsiębiorstwa różnej wielkości oraz działające w różnych branżach. Zawsze działamy bezzwłocznie i dbając o możliwe minimalizowanie kosztów prowadzonej windykacji.

Obsługujemy też procesy windykacji grupowej. Od lat między innymi obsługujemy dziesiątki wspólnot mieszkaniowych w zakresie dochodzenia należności od właścicieli lokali mieszkalnych i użytkowych.

Proces windykacji połączony jest z gruntowaną znajomością realiów biznesowych oraz kompetencjami w zakresie egzekwowania należności również po wygranej sprawie sądowej. Dzięki temu możemy poszczycić się wysoką ściągalnością należności od dłużników.

Założyciele Kancelarii w przeszłości prowadzili zajęcia z prawa cywilnego dla studentów. Dziś wielu członków Kancelarii specjalizuje się w różnych aspektach prawa cywilnego.

Posiadamy istotne doświadczenie w zakresie prawa rzeczowego, spadków oraz prawa zobowiązań.

W omawianym zakresie obsługujemy klientów między innymi poprzez opiniowanie i przygotowywanie umów cywilnoprawnych różnego rodzaju, reprezentowanie klientów w cywilnych sprawach sądowych, sporządzaniu specjalistycznych opinii oraz analiz prawnych z zakresu prawa cywilnego. Od lat specjalizujemy się również w prawie własności intelektualnej i prawie autorskim.

Z naszego doradztwa korzystają podmioty państwowe i prywatne. Co istotne, poza poszerzonymi kompetencjami teoretycznymi – legitymujemy się w zakresie prawa cywilnego bogatą praktyką prawniczą.

Od lat zajmujemy się doradztwem i prowadzeniem spraw karnych. Nasze doświadczenia zawodowe obejmują obronę klientów w postępowaniach prokuratorskich oraz przed sądami wszelkich instancji.

Szczególnym przedmiotem naszych zainteresowań i praktyki jest tematyka przestępstw gospodarczych, czynów związanych z obrotem dokumentami oraz związanych z problematyką szeroko rozumianych rozliczeń finansowych.

Reprezentujemy również klientów będących pokrzywdzonymi przestępstwem, w tym dochodzimy na ich rzecz roszczeń majątkowych w postępowaniu karnym.

Kancelaria obsługuje klientów w postępowaniach administracyjnych i podatkowych przed różnego rodzaju organami i urzędami oraz w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Posiadamy szerokie doświadczenie w doradztwie prawnym dotyczącym między innymi prowadzonych przez naszych klientów procesów inwestycyjnych (np. tworzenie zakładów produkcyjnych, przedsięwzięcia deweloperskie), które wymagały działania organów państwowych lub samorządowych.

Od dawna reprezentujemy klientów w postępowaniach administracyjnych dotyczących uzyskiwania różnego rodzaju pozwoleń, zezwoleń, zaświadczeń, koncesji, jak również związanych z nieruchomościami (w tym dotyczących MPZP lub SUiKZP). Wielokrotnie doradzaliśmy klientom w zakresie podatków i opłat lokalnych.

W zakresie prawa i postępowania administracyjnego oraz prawa podatkowego świadczymy pomoc prawną na rzecz klientów biznesowych oraz indywidualnych.

Przez lata działalności Kancelarii zajmowaliśmy się setkami umów różnego rodzaju. Przede wszystkim specjalizujemy się w prawie umów dotyczących klientów biznesowych (umowy handlowe (również międzynarodowe), kontrakty menadżerskie, umowy o pracę, leasingu, umowy konsumenckie itp.).

Przygotowywaliśmy również liczne projekty umów dotyczące klientów indywidualnych (np. umowy deweloperskie, umowy bankowe, umowy dotyczące nabycia nieruchomości).

W naszym dorobku pozostają również dziesiątki umów dotyczących komercjalizacji praw badawczych i rozwojowych, z zakresu własności intelektualnej, prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej.

Opiniowaliśmy umowy już istniejące oraz projekty powstających dopiero umów. Posiadamy bardzo znaczne doświadczenie w zakresie negocjowania treści umów. Naszymi klientami w zakresie prawa były podmioty państwowe i prywatne, w tym międzynarodowe.

Zapewniamy możliwość tworzenia i opiniowania umów w kilku językach.

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczanie w zakresie szeroko rozumianego prawa nieruchomości. Wielokrotnie zajmowaliśmy się umowami dotyczącymi nieruchomości, audytem prawnym nieruchomości, obsługą prawną różnego rodzaju procesów inwestycyjnych
na nieruchomościach.

Reprezentujemy klientów w postępowaniach o udzielenie różnego rodzaju pozwoleń, wypisów, zaświadczeń oraz koncesji dotyczących nieruchomości.

Setki razy reprezentowaliśmy klientów również w sprawach sądowych oraz postępowaniach przed organami administracyjnymi dotyczących nieruchomości (np. sprawy o przeniesienie własności nieruchomości, dotyczące świadczeń za bezumowne korzystanie z nieruchomości, dotyczące zadatków, dotyczące bieżących należności w związku z posiadaniem nieruchomości, o zniesienie współwłasności nieruchomości).

Kancelaria specjalizuje się w dokonywaniu różnego rodzaju przekształceń istniejących już przedsiębiorstw.

Zajmowaliśmy się wielokrotnie wnoszeniem całych lub części przedsiębiorstw do innych podmiotów gospodarczych, ich restrukturyzacją, łączeniem oraz podziałem. Legitymujemy się dokonanymi procesami przekształcenia przedsiębiorstw o wielomilionowej wartości.

Cały proces prawny powiązany jest z doskonałą orientacją w realiach biznesowych oraz podatkowych. Oferujemy również komplementarne usługi w zakresie tworzenia nowych podmiotów gospodarczych. Posiadamy bogate doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji,
w oparciu o którą nowopowstałe przedsiębiorstwo będzie funkcjonować, zajmujemy się rejestracją nowych przedsiębiorstw, edukujemy przedsiębiorców w zakresie działania w nowej formule prowadzonej działalności gospodarczej, dzięki czemu mogą oni koncentrować się na biznesowej stornie swego działania.

Posiadamy bogate doświadczenie w doradztwie prawnym z zakresu zamówień publicznych.

Co istotne, doradzamy zarówno podmiotom starającym się o uzyskanie zamówienia, jak również obsługujemy zamawiających. Dzięki temu nasze doradztwo świadczone na rzecz różnego rodzaju klientów w sprawach dotyczących zamówień publicznych jest poparte dużym dorobkiem praktycznym i znajomością faktycznego działania różnych rozwiązań prawnych.

Nasz dorobek w tym zakresie obejmuje m.in. doradztwo w dziesiątkach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, dochodzenie roszczeń majątkowych wynikłych na gruncie zamówień publicznych (Sąd Najwyższy, sądy powszechne) oraz reprezentowanie klientów w postępowaniach przed KIO.